Get Adobe Flash player

ดาวน์โหลด

Link

 

กรมแพทย์ทหารบก
สภาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลทหารบก
ชมรมพยาบาลสี่เหล่า
ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฏเกล้า
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

 

แผนกพยาบาลสูตินรีเวชกรรม กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า


ปรัชญา        คุณภาพมาตรฐาน     บริการประทับใจ
ค่านิยม        สามัคคี    มีวินัย    ใส่ใจบริการ ผลงานล้ำหน้า
หลักการบริหาร    ซื่อสัตย์    เป็นธรรม  รวดเร็ว
วิสัยทัศน์    แผนกพยาบาลสูตินรีเวชกรรมที่มีความเป็นเลิศด้านการบริการและวิชาการ เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ


พันธกิจ       
1.    จัดระบบบริการด้านสูตินรีเวชกรรมที่ได้มาตรฐานสากล  ทันสมัย  สะดวก  รวดเร็วด้วยความเอื้ออาทร
2.    ฝึกศึกษาบุคลากรทางการพยาบาลด้านสูตินรีเวชกรรมระดับก่อนและหลังปริญญาอย่างมีมาตรฐาน 
3.    พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการพยาบาล  สนับสนุนงานวิจัยทางการพยาบาลเพื่อพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
4.    ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย   


ประเด็นยุทธศาสตร์
1.    สร้างความเข้มแข็งทางการบริหารจัดการ
2.    พัฒนาให้เกิดความเป็นเลิศทางการแพทย์  การเรียน  การสอนและการวิจัย
3.    ยกระดับสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล


นโยบาย
1.    บุคลากรทุกระดับมีคุณธรรม จริยธรรมในการครองตน  ครองงาน
2.    เน้นความสามัคคี  ช่วยเหลือเกื้อกูล
3.    ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
4.    คุณภาพชีวิตที่ดีสู่คุณภาพงานที่ได้มาตรฐาน
5.    การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ
6.    การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

 

 

 


 


กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400